ProAktiv (RZ1S) Pridať do obľúbených

Životné poistenie ProAktiv

Ochrana vášho aktívneho života

 • flexibilné poistenie rizík
 • široká škála pripoistení
 • chráňte seba aj svoju rodinu

Čo je životné poistenie ProAktiv?

Nebojte sa žiť naplno

Žijete aktívne, ale uvedomujete si riziká, ktoré život prináša? Životné poistenie ProAktiv ochráni vás a vašich najbližších. Pomôže vám zmierniť následky neočakávaných životných situácií, ako sú úrazy, kritické choroby, invalidita alebo hospitalizácia.

Životné poistenie roAktiv je pre všetkých, ktorí majú radi pocit slobody a záleží im na tom, aby ich poistenie dlhodobo nelimitovalo a mohli ho kedykoľvek meniť.

Životné poistenie ProAktiv vás sprevádza

Nikdy nie je priskoro začať s poistením, aj keď ste ešte mladý a bez záväzkov. Životné poistenie ProAktiv vám dáva voľnú ruku. Je len na vás, aké riziká si poistíte. Vyberáte si zo širokej ponuky pripoistení, ktoré môžete priebežne obmieňať.

Tak, ako sa budú v živote vyvíjať vaše potreby a priority, bude sa im flexibilne prispôsobovať aj vaše životné poistenie ProAktiv.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

 • Získate flexibilné poistenie rizík, ktoré by mohli viesť k zníženiu vašej životnej úrovne
 • Možnosť upraviť si  poistnú zmluvu priebežne podľa svojich potrieb
 • Poistné od 10 € mesačne
 • V rámci poistnej zmluvy môžete kedykoľvek pripoistiť ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí
 • Vyberte si zo 16 pripoistení pokrývajúcich širokú škálu rizík
 • Bonus 10 % za bezškodový priebeh pri vybraných pripoisteniach
 • Zľava 10 % zo sadzby poistného pri uzatvorení 2 detských úrazových pripoistení

Je to jednoduché, stačí nasledovať tieto kroky:

 • Rozhodnete sa, či do poistnej zmluvy zahrniete iba seba alebo aj svojich blízkych.
 • Vyberiete si zo širokej ponuky pripoistení.
 • Nastavenia poistenia si môžete kedykoľvek zmeniť.

S výberom vhodných pripoistení a optimálnym nastavením poistnej zmluvy podľa vašich potrieb vám radi pomôžeme. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte našich finančných agentov.

Životné poistenie ProAktiv je určené aktívnym ľuďom, ktorí chcú ochrániť seba, svojich najbližších a svoj spôsob života. Životné poistenie ProAktiv vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v prípade neočakávaných situácií.

Ochrana v každej situácii

Pripravili sme pre vás 16 pripoistení, ktoré pokrývajú širokú škálu rizík. Je len na vás, proti čomu sa poistíte:

 • pripoistenie denných dávok za dobu liečenia úrazu,
 • oslobodenie od platenia poistného,
 • dočasné životné pripoistenie,
 • kritické choroby,
 • smrteľný úraz,
 • úrazy s trvalými následkami,
 • invalidný dôchodok následkom úrazu,
 • pripoistenie detí v rodine,
 • hospitalizácia a poúrazová hospitalizácia.

Aby poistka vždy zodpovedala vašej aktuálnej situácii, je dobré informovať svojho finančného agenta o dôležitých zmenách vo vašom živote, ako je zmena zamestnania, svadba, narodenie dieťaťa alebo čerpanie hypotéky.

Nielen pre vás

Životné poistenie ProAktiv vám umožňuje rozšíriť poistnú ochranu na ďalšiu dospelú osobu a až 10 detí. Môžete tak urobiť kedykoľvek v priebehu poistnej doby. Nemusíte uzatvárať poistnú zmluvu pre každého zvlášť. Práve naopak, budete mať lepší prehľad a jednoduchú evidenciu platieb poistného.

 

Ako platiť poistné?

Poistné je možné platiť pravidelne v mesačných, štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach. Pri inej ako mesačnej frekvencii platenia poistného sa poskytuje zľava z poistného. V priebehu poistenia je možné kedykoľvek zaplatiť mimoriadne poistné.

Bankovné spojenie pre platby poistného na životné poistenie nájdete tu.

Pre koho je vhodné kapitálové životné poistenie?

Pre klientov, ktorí vyžadujú okrem poistnej ochrany pred rizikami aj garantované zhodnotenie svojich finančných prostriedkov s cieľom vytvorenia finančnej rezervy.

Aké stratégie investovania poskytuje Investičné životné poistenie NN SMART?

Investičné životné poistenie NN SMART ponúka širokú paletu finančných fondov životného poistenia. Je len na vás, do ktorého fondu alebo investičnej stratégie sa rozhodnete investovať. NN pripravila tri preddefinované stratégie, ktoré sú vhodné aj pre klientov bez skúseností s investovaním na kapitálovom trhu.

Konzervatívna stratégia

Vyvážená stratégia

Dynamická stratégia

Na výber máte aj z NN stratégii životného cyklu, v ktorých na základe alokačného pomeru určeného poisťovateľom sa v priebehu trvania poistnej doby automaticky a bezplatne mení pomer investovania v závislosti na veku poisteného a zamerania sa na minimalizáciu rizík pri vyššom veku poisteného.

Vybrať si môžete z týchto NN stratégii životného cyklu:

Kedy by som mal uzatvoriť životné poistenie?

Na uzatvorenie životného poistenia nie je nikdy priskoro. Aj keď ste ešte mladý a bez záväzkov, aktívny život so sebou nesie určité riziká, proti ktorým sa môžete poistiť. V priebehu života môžete poistné krytie rozšíriť aj na vášho partnera a vašu rodinu.

Veľmi vhodný čas na uzatvorenie poistenia je v prípade veľkých životných zmien - keď vstúpite do manželstva, narodí sa vám dieťa alebo sa rozhodnete vziať si úver.

Poistné krytie a výšku poistného si môžete meniť v závislosti od vašej aktuálnej životnej situácie a meniacich sa potrieb.

V NN nezabúdame ani na seniorov, pre ktorých je finančná istota v neočakávaných situáciách mimoriadne dôležitá.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Čo je vlastne nesebestačnosť a ako sa posúdi?

NN definovala 6 činností, ktoré je sebestačný človek schopný samostatne vykonať. Nesebestačným sa človek stáva, ak nedokáže vykonávať aspoň 4 z nasledujúcich činností:

 1. prijímať potravu a dodržiavať pitný režim,
 2. kúpať sa alebo sprchovať,
 3. vykonávať fyziologické potreby vrátane hygieny,
 4. obliekať sa, vyzliekať, obúvať sa alebo vyzúvať,
 5. pohybovať sa (napr. chôdza), byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).
 6. byť mobilný (napr. zmeny polohy tela, státie).

Aká je optimálna poistná suma a od čoho závisí výška poistného?

Je mnoho spôsobov, ako určiť poistnú sumu. Odporučená optimálna poistná suma predstavuje aspoň 3-násobok vášho ročného príjmu. Ak napríklad mesačne zarobíte 650 €, vaša poistná suma by mala byť 23 400 €.

Výška mesačného poistného potom závisí od vášho veku, výšky poistnej sumy, poistnej doby, zdravotného stavu a pri úrazovom pripoistení aj od druhu zamestnania či športovej činnosti.

Jednoduchý kalkulátor poistnej sumy nájdete tu.

 

Aké druhy životného poistenia existujú?

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie je základným druhom poistenia. V základe kryje riziko smrti, ale je možné ho rozšíriť širokou škálou pripoistení. Je vhodné na zabezpečenie najbližších, ale taktiež sa využíva ako zábezpeka pri čerpaní spotrebného úveru či hypotéky.

Tento druh poistenia výhradne kryje riziko a nie je možné prostredníctvom neho zhodnocovať finančné prostriedky.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie v sebe kombinuje poistnú ochranu a zhodnotenie finančných prostriedkov.

Počas celej doby trvania poistenia je klient poistený pred rizikom a súčasne zhromažďuje a zhodnocuje finančné prostriedky. Výnosy poisťovňa garantuje počas celej doby trvania poistenia.

Po skončení poistnej doby bude klientovi vyplatená dohodnutá poistná suma zvýšená o prípadné podiely na zisku poisťovne.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie je kombináciou poistnej ochrany a zhodnocovania finančných prostriedkov. Zhodnocovanie finančných prostriedkov prebieha formou investovania poistného do finančných fondov životného poistenia.

Takýto produkt je vhodný pre menej konzervatívnych klientov, pretože s investovaním je spojené určité investičné riziko. Hodnota prostriedkov vo fonde sa mení v závislosti od pohybov finančných trhov.

Výhodou tohto poistenia je možnosť čerpať nasporené finančné prostriedky už počas poistnej doby.

Čo je to životné poistenie?

Základným princípom životného poistenia je ochrana pred rizikom. Ani ten najlepší produkt vám nezaručí, že sa vám nič nestane. Avšak v prípade nepredvídaných udalostí dobré poistenie pomôže danú situáciu ľahšie zvládnuť.

Životné poistenie si môžete predstaviť ako finančnú záchrannú sieť pre vás a vašu rodinu.

V akých prípadoch ma ochráni životné poistenie?

 • V prípade, že zomrie živiteľ rodiny, neostane jeho rodina bez finančných prostriedkov na úhradu štandardných životných nákladov.
 • V prípade, že sa klientovi stane úraz s trvalými následkami, pokryje mu plnenie z poistenia náklady na zakúpenie kompenzačných pomôcok a úpravu bývania na bezbariérové.
 • V prípade, že klientovi diagnostikujú kritickú chorobu, bude mať financie na kúpeľnú liečbu po operácii.
 • V prípade, že bude klient hospitalizovaný, poskytne mu poistenie finančné prostriedky na úhradu nákladov za nadštandardnú izbu a starostlivosť, úhradu nemocničných poplatkov a pod.

Takýchto prípadov je mnoho a záleží len na vás, aké poistenie a pripoistenia si zvolíte.

Kedy dôjde k premlčaniu poistnej udalosti?

Podľa Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. premlčacia doba začína rok po poistnej udalosti a je trojročná.

Doba nevyhnutného liečenia – ako a dokedy oznámiť?

Klient je povinný písomne oznámiť poistnú udalosť do 1 mesiaca po ukončení liečby, inak je spoločnosť oprávnená skrátiť poistné plnenie až o polovicu.

Poistné plnenie z pripoistenia doby nevyhnutného liečenia úrazu je obmedzené maximálnym počtom dní pre každú diagnózu uvedenú v poistných podmienkach. (Napríklad: Liečenie zlomeniny jednej kosti predlaktia trvalo celkom 50 dní, spoločnosť však poukáže maximálne poistné plnenie za 42 dní, ako stanovujú poistné podmienky).

Hospitalizácia - ako a dokedy oznámiť?

Poistná udalosť musí byť nahlásená písomne bez zbytočného odkladu po ukončení hospitalizácie. Vyplnený formulár spolu s prepúšťacou správou zašlite spoločnosti bez zbytočného odkladu. Ak bráni oznámeniu zdravotný stav, musí byť nahlásená najneskôr do 15 dní potom, čo táto prekážka odpadla.
 
Výplata poistného plnenia sa odvíja od typu pripoistenia, prvý a posledný deň hospitalizácie sa sčíta:

 • ak hospitalizácia trvá minimálne 24 hodín, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 1 polnoc
 • ak hospitalizácia presiahne 6 dní v prípade pripoistenia  NN Smart Senior, počet dní je určený počtom polnocí teda musí hospitalizácia trvať viac ako 6 polnocí

 

Pracovná neschopnosť – ako a kedy oznámiť?

Poistnú udalosť je nutné oznámiť hneď, najneskôr však do dňa, dohodnutého ako začiatok poistného plnenia. Začiatok poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve.
 
(napr. Pracovná neschopnosť od 29 dňa  - najneskôr 29 deň musí byť poistná udalosť oznámená spoločnosti. Pokiaľ bude pracovná neschopnosť oznámená až 35 deň, poistné plnenie sa tiež bude poukazovať až od 35 dňa, nie od 29 dňa.)

V prípade neskorého oznámenia je teda poistné plnenie skrátené a v prípade oznámenia poistnej udalosti až po ukončení pracovnej neschopnosti už nárok na poistné plnenie nevzniká.

Vždy je nutné doložiť kópiu lekárskej správy, ktorá popisuje priebeh a spôsob liečenia choroby či úrazu.

"Mária to pozná„

Alebo videosprievodca životným poistením

K tomuto produktu si môžete dokúpiť nasledujúce pripoistenia:

Na akú sumu sa poistiť?

Spočítajte si optimálnu poistnú sumu.

Spočítať

Pozrite sa tiež na Investičné životné poistenie NN Smart

Variabilné investičné životné poistenie pre vás i vašu rodinu

Komplexné poistné krytie pre všetky možné životné situácie vďaka širokej škále pripoistení

Dokumenty na stiahnutie

K rizikovému životnému poisteniu ProAktiv máme pre vás k dispozícii:

Zobrazit všetko

Moje ŽP