Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (PDR6)

Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením vám pomôže sa finančne zabezpečiť v prípade trvalých následkov spôsobených úrazom. Každý je dennodenne vystavený rôznym rizikám úrazu či už doma, v práci alebo pri športe a každý môže mať následne veľké finančné problémy, pokiaľ mu úraz spôsobí trvalé obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti. Práve pre to je tu pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením až do 600 % poistnej sumy, s poistným plnením od 1 % poistnej sumy a vysokým počtom diagnóz (400 +).

Poistná udalosť

Úraz s trvalými následkami, pokiaľ sa tieto prejavia do 3 rokov odo dňa úrazu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy (1 až 600 %) platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti (ako je toto percento uvedené v prílohe osobitných poistných podmienok pre jednotlivé typy trvalých následkov) vynásobenej tzv. koeficientom progresie v závislosti od rozsahu trvalých následkov.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP