Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (STN5)

Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením vám pomôže sa finančne zabezpečiť v prípade trvalých následkov spôsobených úrazom. Každý je dennodenne vystavený rôznym rizikám úrazu či už doma, v práci alebo pri športe a každý môže mať následne veľké finančné problémy, pokiaľ mu úraz spôsobí trvalé obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti. Práve pre to je tu pripoistenie trvalých následkov s poistným plnením už od 1% telesného poškodenia, s vysokým počtom krytých diagnóz (viac ako 400 a zároveň aplikovanie tzv. pripodobnenia úrazov) a s progresívnym plnením až do výšky 800% z poistnej sumy.

Poistná udalosť

Úraz zanechávajúci trvalé následky (t. j. stav označený lekárom ako trvalý), ak sú trvalé následky príslušným lekárom diagnostikované do 3 rokov od úrazu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti (ako je toto percento uvedené v prílohe osobitných poistných podmienok pre jednotlivé trvalé následky) zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov úrazu.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP