Pripoistenie smrteľného úrazu (ADR3)

Pripoistenie smrteľného úrazu poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorou sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného, pokiaľ je úmrtie spôsobené úrazom.

Poistná udalosť

Smrť poisteného následkom úrazu (ktorý sa stal počas poistnej doby) najneskôr do 3 rokov odo dňa úrazu.

Poistné plnenie

Poistná suma platná k dátumu vzniku poistnej udalosti. V prípade, že príčinou poistnej udalosti bola nezavinená dopravná nehoda, ktorej bol poistený účastníkom, poistné plnenie sa zdvojnásobuje.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP