Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti (SLC3)

Pripoistenie nesebestačnosti Vám pomôže sa finančne zabezpečiť, v prípade, ak nebudete schopný sa o seba postarať v staršom veku následkom úrazu alebo choroby. Toto pripoistenie Vám zabezpečí mesačný dôchodok, ak nebudete schopný vykonať činnosti ako napríklad: prijímanie stravy, umývanie sa, výkon fyziologickej potreby, obliekanie sa, strata mobility a schopnosť pohybu.

Poistná udalosť

Úraz alebo choroba, ktoré majú za následok neschopnosť vykonať aspoň štyri zo šiestich vyššie uvedených činností.

Poistné plnenie

Poistné plnenie je mesačný dôchodok po dobu 24 mesiacov vo forme 1/12 z dohodnutnej poistnej sumy.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP