Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu (SUD3)

Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu s výplatou renty poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad, že sa stanete invalidným z dôvodu úrazu a nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu.

Poistná udalosť

Invalidita z dôvodu úrazu poisteného, ak klesla jeho schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Poistné plnenie

Poistné plnenie z tohto pripoistenia je formou mesačnej renty vo výške 1/12 dohodnutej poistnej sumy. V období výplaty renty poisťovňa k výročiu tohto pripoistenia zvýši ročnú hodnotu renty o 5 % z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti. Renta sa vypláca do veku 65 rokov poisteného.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP