Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (SHU6)

Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky na dobu nevyhnutnej hospitalizácie následkom úrazu, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného aj v staršom veku.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu úrazu, a ktorá trvá nepretržite minimálne 24 hodín.

Poistné plnenie

Denná dávka za každý kalendárny deň hospitalizácie. Maximálna dĺžka trvania poúrazovej hospitalizácie je 365 dní. V prípade hospitalizácie, ktorá trvá nepretržite minimálne 10 dní, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP