Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí (SZV2)

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí poskytuje poistnú ochranu pre prípad, že Vaše dieťa postihne niektorá z kritických chorôb uvedených v osobitných poistných podmienkach. Pripoistenie zahŕňa 55 najčastejších diagnóz ako je rakovina, transplantácia orgánov, cukrovka, encefalitída, žltačka, cystická fibróza, celiakia a mnoho ďalších detských ochorení.

Poistná udalosť

Stanovenie diagnózy kritickej choroby dieťaťa alebo podstúpenie niektorej z operácií podľa osobitných poistných podmienok.

Poistné plnenie

Dohodnutá poistná suma alebo jej časť platná k dátumu poistnej udalosti v závislosti od typu kritickej choroby dieťaťa. V prípade stanovenia diagnózy kritickej choroby alebo podstúpenie operácie, pri ktorej je podľa osobitných poistných podmienok dohodnuté poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy, vyplatí poisťovňa súčasne s poistným plnením bonus vo výške 20 % poistnej sumy dojednanej na začiatku tohto pripoistenia.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP