Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti (SPN4/SPN5)

Pripoistením denných dávok pre prípad pracovnej neschopnosti si zaisťujete výplatu dennej dávky v prípade pracovnej neschopnosti, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov si môžete zaistiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť alebo dohodnúť pomoc v domácnosti. V prípade bezškodového priebehu máte nárok na bonus vo výške 10 % zaplateného bežného poistného za pripoistenie v prípade, ak v predchádzajúcom poistnom roku nebolo poskytnuté poistné plnenie.

Poistná udalosť

Lekársky potvrdená pracovná neschopnosť poisteného, kedy poistený nemôže podľa lekárskeho rozhodnutia žiadnym spôsobom vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo samostatne zárobkovú činnosť ani riadiacu alebo kontrolnú činnosť..

Poistné plnenie

Denná dávka platná k dátumu pracovnej neschopnosti za každý deň od 29. dňa pracovnej neschopnosti. Maximálne sa poskytuje poistné plnenie za 52 týždňov trvania pracovnej neschopnosti.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP