Pripoistenie pracovnej neschopnosti (SPN4/SPN5)

Pripoistením pre prípad pracovnej neschopnosti si zaisťujete výplatu dennej dávky v prípade pracovnej neschopnosti, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná. Prostredníctvom týchto finančných prostriedkov si môžete zaistiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť alebo dohodnúť pomoc v domácnosti.

Poistná udalosť

Lekársky potvrdená pracovná neschopnosť poisteného, kedy poistený nemôže podľa lekárskeho rozhodnutia žiadnym spôsobom vykonávať a ani nevykonáva svoje zamestnanie alebo samostatne zárobkovú činnosť ani riadiacu alebo kontrolnú činnosť..

Poistné plnenie

Denná dávka platná k dátumu pracovnej neschopnosti za každý deň od 29. dňa pracovnej neschopnosti. Maximálne sa poskytuje poistné plnenie za 52 týždňov trvania pracovnej neschopnosti. 

V prípade včasného nahlásenia poistnej udalosti do 29. dňa pracovnej neschopnosti je navyše vyplácaný bonus vo výške 25 % dennej dávky za prvých 28 dní pracovnej neschopnosti. 

 

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP