Pripoistenie oslobodenie od platenia poistného (SOP1)

Pripoistenie pre oslobodenie od platenia poistného s výplatou renty Vám zaisťuje predovšetkým prostriedky na platbu poistného (za všetky poistenia  na poistnej zmluve) v prípade, že  máte v dôsledku invalidity pokles vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. V takom prípade ste zbavený povinnosti platiť poistné (poistné za Vás hradí poisťovňa). Dojednané poistenie  pritom zostáva bez ďalšej zmeny. Súčasne je možné si v rámci tohto pripoistenia dojednať aj výplatu renty.

Poistná udalosť

Plná invalidita poisteného, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a pokiaľ poistený žiadnu zárobkovú činnosť po poistnej udalosti nevykonáva.

Poistné plnenie

a) oslobodenie poistníka od povinnosti platiť poistné podľa poistnej zmuvy  (poistné za poistníka hradí poisťovňa).
b) a výplata poistného plnenia vo forme renty, ak je k tomuto pripoisteniu výslovne dohodnutá (vypláca sa po dobu trvania oslobodenia od platenia poistného v pravidelných mesačných dávkach, ktorých výška je dohodnutá v poistnej zmluve).

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP