Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (TNUP_01)

Doplnkové poistenie Vám pomôže sa finančne zabezpečiť v prípade, že vám úraz spôsobí trvalý doživotný následok. Každý je dennodenne vystavený rôznym rizikám úrazu či už doma, v práci alebo pri športe a každý môže mať následne veľké finančné problémy, pokiaľ mu úraz spôsobí trvalé obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti. Práve pre to je tu pripoistenie trvalých následkov s poistným plnením už od 1% telesného poškodenia, s vysokým počtom krytých diagnóz (viac ako 400 a zároveň aplikovanie tzv. pripodobnenia úrazov) a s progresívnym plnením až do výšky 800% z poistnej sumy.

Poistná udalosť

Úraz zanechávajúci trvalé následky (t. j. stav označený lekárom ako trvalý), ak sú trvalé následky príslušným lekárom diagnostikované do 3 rokov od úrazu.

Poistné plnenie

Pri výplate poistného plnenia za príslušný následok úrazu sa poskytne plnenie, ktorého výška sa progresívne zvyšuje v závislosti od rozsahu následku, a to až do 800 % poistnej sumy. 

 

Moje ŽP