Doplnkové poistenie najčastejších kritických chorôb (KCH4_01)

Doplnkové poistenie zabezpečí poistné krytie v prípade diagnostikovania niektorej z najčastejších chorôb: zhubné nádorové ochorenie, infarkt srdcového svalu, mozgová príhoda a skleróza multiplex.

Poistná udalosť

Diagnostikovanie niektorej z najčastejších závažných chorôb, pričom poistený musí prežiť dobu 30 dní odo dňa diag-nostikovania kritickej choroby.

Poistné plnenie

Poistné plnenie je poskytnuté v dvoch variantoch: 25 % poistnej sumy pre menej závažný stav alebo 100 % poistnej sumy pre veľmi závažný stav. V prípade poistnej udalosti pre menej závažný stav poistenie nezaniká, ale pokračuje ďalej, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy.

 

Moje ŽP