Doplnkové poistenie kritických chorôb (KCH_01)

Doplnkové poistenie pre prípad kritických chorôb poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad ochorenia niektorým z terminálnych ochorení alebo kritických chorôb (napríklad srdcový infarkt, mŕtvica, rakovina, zlyhanie obličiek, transplantácia dôležitých orgánov, náhrada srdcovej chlopne, operácia aorty, AIDS, HIV infekcia, oslepnutie, strata sluchu, operácia tepien – bypass, ochorenia pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť, vnútrolebečné nádo-ry nezhubného pôvodu, roztrúsená skleróza, encefalitída alebo žltačka a mnoho ďalších), ktoré môžu negatívne ovplyvniť nielen Váš život, ale aj Váš rozpočet alebo rozpočet Vašej rodiny. Práve pre tieto prípady je vhodné toto doplnkové poistenie, ktoré kryje takmer 70 diagnóz alebo podstúpení operácií.

Poistná udalosť

Stanovenie diagnózy niektorej z kritických chorôb alebo podstúpenie niektorej z operácii podľa osobitných poist-ných podmienok.

Poistné plnenie

Dohodnutá poistná suma alebo jej časť platná k dátumu poistnej udalosti v závislosti od typu závažného ochorenia. Vyplatením časti poistného plnenia pripoistenie nezaniká.

 

Moje ŽP