Doplnkové poistenie invalidity od 71 % s rentovou výplatou (IR71_01)

Doplnkové poistenie je ideálne pre klientov, ktorí sa obávajú poklesu životnej úrovne súvisiacej s výpadkom príjmu pri invalidite. V prípade priznania invalidity o viac ako 71 % Vám budeme pravidelne vyplácať mesačnú rentu v dohodnutej výške. Výhodou je aj krytie duševných chorôb, ktoré sú druhou najčastejšou príčinou invalidity a plnenie vopred vyplácané ešte pred samotným priznaním invalidity Sociálnou poisťovňou.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 71% a viac, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 71 %. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň priznania invalidity uvedený v posudku príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite. Nie je podmienkou poberanie invalidného dôchodku.

Poistné plnenie

Poistným plnením je dojednaná mesačná renta spätne k dátumu vydania rozhodnutia. Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 6 mesiacov od vydania rozhodnutia, inak renta môže byť vyplácaná až po nahlásení poistnej udalosti. V prípade úmrtia poisteného, dedičom je vyplatená zostávajúca suma do 12 kalendárnych mesiacov. Z plnenia vopred sú Vám vyplácané preddavky vo forme dojednanej mesačnej renty pre vybrané diagnózy.

 

Moje ŽP