Pripoistenie následkov úrazu (SDU3)

Pripoistenie následkov úrazu Vás pomôže finančne zabezpečiť v prípade následkov úrzu, spôsobených úrazom aj v staršom veku. Každý je dennodenne vystavený rôznym rizikám úrazu či už doma, v práci alebo pri športe a každý môže mať následne veľké finančné problémy, pokiaľ mu úraz a spôsobí obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti. Práve pre to je tu pripoistenie následkov úrazu s presným plnením pri uvedenej diagnóze.

Poistná udalosť

Úraz s následkami.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške presne stanovenej sumy pri poistnej udalosti následkov úrazu.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP