Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie pre Smart Senior (SHU3)

Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky na dobu nevyhnutnej hospitalizácie následkom úrazu, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného aj v staršom veku.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu úrazu a ktorá trvá viac ako 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Poistné plnenie

Denná dávka za každý deň hospitalizácie. Maximálna dlžka trvania poúrazovej hospitalizácie je 365 dní.

Vek poisteného pri tejto seniorskej verzii pripoistenia musí byť 55 až 80 rokov.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP