Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dospelého s progresiou a bolestným (SDL1)

Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorá je určená na krytie nákladov spojených s liečbou závažných úrazov ako sú zlomeniny, poranenie nervových alebo zmyslových orgánov, popáleniny. Úraz, ktorý nie je presne definovaný v poistných podmienkach je možné na základe posúdenia lekára poisťovateľa pripodobniť. Pokiaľ v dôsledku úrazu dôjde ku komplikáciám pri liečbe, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach, vyplácame skutočný počet dní liečby. Pripoistenie poskytuje poistnú ochranu, tzv. bolestné aj na krytie nákladov spojených s liečbou menej závažných úrazov, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach.

Poistná udalosť

Liečenie telesného poškodenia následkom úrazu, ktoré je uvedené v Osobitných poistných podmienkach.

Poistné plnenie

Denná dávka vynásobená počtom dní za dobu liečenia úrazu, ktoré prislúchajú k danému úrazu. Poistné plnenie je vynásobené koeficientom progresie v závislosti od závažnosti úrazu. Úraz, ktorý si vyžaduje štandardizovanú liečbu dlhšie ako 90 dní sa násobí koeficientom 2, ak ide o úraz so štandardizovanou dobou liečby viac ako 170 dní, násobí sa koeficientom 3. Pokiaľ si liečenie úrazu vyžaduje hospitalizáciu do24 hodín od úrazu na dobu dlhšiu ako 24 hodín, zvyšuje sa denná dávka za nevyhnutnú dobu hospitalizácie na dvojnásobok. V prípade menej vážnych úrazov sa vypláca poistná suma stanovená pre daný úraz v závislosti od zvolenej kategórie poistného plnenia, ktorú si určil poistený v poistnej zmluve.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP