Pripoistenie hospitalizácie dospelého (SHO5)

Pripoistenie hospitalizácie poskytuje finančné prostriedky za každý deň hospitalizácie, vďaka ktorým je možné si zabezpečiť napríklad nadštandardnú starostlivosť alebo pomoc v domácnosti v čase hospitalizácie poisteného.

Poistná udalosť

Hospitalizácia, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná z dôvodu choroby alebo úrazu, a ktorá trvá nepretržite minimálne 24 hodín.

Poistné plnenie

Denná dávka za každý kalendárny deň hospitalizácie. Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, ak hospitalizácia trvá nepretržite minimálne 24 hodín. Maximálne je vyplatené poistné plnenie za 365 dní. V prípade hospitalizácie, ktorá trvá nepretržite  minimálne 10 dní, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospitalizácie z dôvodu tehotenstva (okrem pôrodu alebo umelého prerušenia tehotenstva), vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospitalizácie z dôvodu pôrodu, ktorá trvá nepretržite minimálne 4 dni, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP