Pripoistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou (SSO4/SSO5)

Pripoistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku akejkoľvek príčiny (úraz, choroba alebo prirodzené úmrtie). Pripoistenie je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver) ako aj pre klientov, ktorí sú kvôli svojej práci alebo záľubám vystavení zvýšenému riziku úmrtia, a ktorým nie je ľahostajný osud rodiny v prípade, že by prišlo k strate ich života. Pripoistenie je možné si uzatvoriť buď s lineárne klesajúcou poistnou sumou alebo s klesaním poistnej sumy podľa prehľadu (splátkového kalendára) a pripoistenie SSO5 je možné si uzatvoriť s lineárne klesajúcou poistnou sumou.

Poistná udalosť

Smrť poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia.

Poistné plnenie

Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP