Dočasné životné pripoistenie (SSO3/SSO6)

Pripoistením sa zvyšuje výplata poistného plnenia v prípade úmrtia poisteného v dôsledku akejkoľvek príčiny (úraz alebo choroba). Pripoistenie je vhodné pre klientov s vysokým finančným zaťažením (hypotéka, spotrebný úver), ako aj pre klientov, ktorí sú kvôli svojej práci alebo svojim záľubám vystavení zvýšenému riziku úmrtia, a ktorým nie je osud rodiny ľahostajný v prípade, že by došlo k ich smrti.

Poistná udalosť

Smrť poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia.

Poistné plnenie

Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie oprávneným osobám v prípade úmrtia poisteného počas doby trvania tohto pripoistenia. Poistným plnením je dojednaná výplata poistnej sumy.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP