Pripoistenie pre prípad invalidity od 40 % - 70 % vrátane (SIDA/SIDB)

Pripoistenie pre prípad invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad, že sa klient stane invalidným v rozsahu od 40% do 70% a nemusí sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu od 40% do 70%, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (najviac však o 70%). Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň priznania invalidity uvedený v posudku príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100% poistnej sumy, ktorá je aktuálne platná ku dňu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP