Pripoistenie pre prípad invalidity nad 70 % s klesajúcou poistnou sumou (SID8)

Pripoistenie pre prípad invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad, že sa klient stane invalidným v rozsahu nad 70% a nemusí sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu. Poistná suma je stanovená ako lineárne klesajúca a je k dátumu každého výročia znížená o 1/n dohodnutej poistnej sumy, kde "n" predstavuje dohodnutú poistnú dobu v rokoch.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného v rozsahu nad 70%, t.j. z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu poisteného nastal pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Za deň vzniku poistnej udalosti sa považuje deň priznania invalidity uvedený v posudku príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia o invalidite.

Poistné plnenie

Poistným plnením je jednorazová výplata 100% poistnej sumy, ktorá je aktuálne platná ku dňu vzniku poistnej udalosti. Progresívne plnenie (150% poistnej sumy) je poskytnuté v prípade invalidity nad 70% a zároveň diagnostikovaním kvadruplégie alebo terminálneho ochorenia.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP