Pripoistenie kritických chorôb pre dospelých s klesajúcou poistnou sumou (SZV5)

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad ochorenia niektorým z terminálnych ochorení alebo kritických chorôb (napríklad srdcový infarkt, mŕtvica, rakovina, zlyhanie obličiek, transplantácia dôležitých orgánov, náhrada srdcovej chlopne, operácia aorty, AIDS, HIV infekcia, oslepnutie, strata sluchu, operácia tepien – bypass, ochorenia pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť, vnútrolebečné nádory nezhubného pôvodu, roztrúsená skleróza, encefalitída alebo žltačka a mnoho ďalších), ktoré môžu negatívne ovplyvniť nielen Váš život, ale aj rodinný rozpočet. Práve pre tieto prípady je vhodné pripoistenie pre prípad kritických chorôb, ktoré kryje takmer 70 diagnóz.

Poistná udalosť

Stanovenie diagnózy niektorej z kritických chorôb alebo podstúpenie niektorej z operácii podľa osobitných poistných podmienok.

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb zahŕňa tieto ochorenia a operácie:

 • AIDS/HIV následkom krvnej transfúzie alebo jako profesijné ochorenie u zdravotníkov
 • Akútna systémová vaskulitída (Kawasakiho choroba)
 • Alzheimerova choroba
 • Amputácia horných a dolných končatín v dôsledku ochorenia
 • Amyotrofická laterálna skleróza (Lou Gehrigova choroba)
 • Apalický syndróm
 • Aplastická anémia
 • Bechterevova choroba
 • Brušný týfus
 • By-pass chirurgia koronárnych / vencovitých ciev
 • Crohnova choroba
 • Detská obrna (Encefalitida - Poliomyelitida)
 • Dilatačná Kardiomyopatia - Zlyhanie srdca
 • Encefalitída - Creutzfeldt-Jacobson
 • Encefalitída sekundárna - besnota
 • Encefalitída - kliešťová
 • Encefalitída - Reyeov syndróm
 • Encefalitída vírusová, bakteriálna a iná
 • Epilepsia
 • Fulminantná hepatitída
 • Hluchota (neúrazová strata sluchu, obe uši)
 • Horúčka dengue
 • Cholera
 • Churgov-Straussov syndróm - polyarteritis s postihnutím pľúc
 • Infarkt myokardu
 • Japonská encefalitída
 • Kóma
 • Lymská borelióza - len neskoršie štádia - 2. a 3. (časté)
 • Malária
 • Meningitída vírusová, bakteriálna a iná
 • Meningoencefalitída vírusová, bakteriálna a iná
 • Mŕtvica
 • Nezhubný nádor na mozgu
 • Ochrnutie všetkých končatín (strata schopnosti používať končatiny)
 • Ochrnutie končatín (strata schopnosti používať končatiny)
 • Operácia - náhrada srdcovej chlopne
 • Operácia aorty
 • Parkinsonova choroba
 • Pľúcna fibróza
 • Polyarteritis nodosa
 • Primárna pľúcna hypertenzia
 • Rakovina
 • Rakovina in situ
 • Reumatická horúčka so srdcovými komplikáciami
 • Reumatoidná artritída
 • Roztrúsená skleróza
 • Schistosomóza
 • Slepota (neúrazová, obe oči)
 • Stav po angioplastike (PCI)
 • Strata reči (neúrazová)
 • Svalová dystrofia/atrofia
 • Systémová progresívna sklerodermia a CREST syndróm
 • Systémový Lupus Erytematodes s postihnutím obličiek
 • Takayasuova arteritída (vaskulitída)
 • Ťažká demencia
 • Ťažké zlýhavanie pľúc
 • Terminálne ochorenie
 • Tetanus
 • Transplantácia životne dôležitých orgánov a transplantácia kostnej drene
 • Tuberkulóza
 • Vírusová hepatitída - C
 • Vírusová hepatitída - D
 • Vírusová hepatitída - E
 • Wegenerova granulomatózna vaskulitída
 • Zlyhanie obličiek vyžadujúce dialýzu alebo transplantáciu
 • Zlyhanie pečene
 • Žltá zimnica

Poistné plnenie

Poistná suma v priebehu doby trvania pripoistenia každým rokom rovnomerne klesá, pričom vyplatená je poistná suma alebo jej časť (v závislosti od typu kritického ochorenia) platná ku dňu vzniku poistnej udalosti. Vyplatením časti poistného plnenia pripoistenie nezaniká.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP