Komplexné pripoistenie oslobodenia od platenia poistného (SOP2)

Komplexné pripoistenie oslobodenia od platenia poistného Vám zaisťuje prostriedky na platbu poistného (za všetky poistenia v zmysle poistnej zmluvy) v prípade, že máte v dôsledku invalidity pokles vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%. V takom prípade ste zbavený  povinnosti platiť poistné (poistné za Vás hradí poisťovňa).Dojednané poistenie  pritom zostáva bez ďalšej zmeny. Oslobodenie od platenia poistného sa po roku predlžuje, ak invalidita trvá.

Poistná udalosť 

Invalidita, predstavujúca pokles schopnosti poisetného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%. Poistnou udalosťou je aj úmrtie poistníka.

Poistné plnenie

V prípade poistnej udalosti je poistník zbavený povinnosti platiť poistné za poistenie dojednané v zmysle poistnej zmluvy po dobu jedného roka, najdlhšie však do zániku pripoistenia.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP