Pripoistenie invalidity z dôvodu choroby alebo úrazu s klesajúcou poistnou sumou (SID5)

Pripoistenie pre prípad invalidity poskytuje účinnú poistnú ochranu pre prípad, že sa stanete invalidným a nemusíte sa tak obávať o zníženie svojho životného štandardu.

Poistná udalosť

Invalidita poisteného: a) ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, avšak najviac o 70 %, alebo b) ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Poistné plnenie

Poistná suma v priebehu doby trvania pripoistenia každým rokom rovnomerne klesá. Ak poisťovňa uzná invaliditu, vyplatí v prípade poistnej udalosti:

  • s poklesom schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, avšak najviac o 70 %, výška poistného plnenia je 50 % poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti.
  • s poklesom schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výška poistného plnenia je 100 % dohodnutej poistnej sumy. Pokiaľ už bolo z tohto pripoistenia vyplatené poistné plnenie za nižší stupeň invalidity (t.j. 50 % z poistnej sumy), poisťovňa vyplatí poistenému zostávajúcich 50 % dohodnutej poistenej sumy, aj v prípade poistnej udalosti s poklesom schopnosti poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
  • s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poistenému bolo lekárom diagnostikované ochorenie:
    • kvadruplégia alebo
    • terminálne ochorenie,

vyplatí poisťovňa poistenému poistné plnenie vo výške 150 % poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ už bolo z tohto pripoistenia vyplatené poistné plnenie za nižší stupeň invalidity (t. j. 50 % z poistnej sumy) , poisťovňa vyplatí poistenému zostávajúcich
100 % poistnej sumy platnej k dátumu vzniku poistnej udalosti.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP