Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením (STN4)

Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením poskytuje finančnú pomoc v prípade trvalého poškodenia zdravia dieťaťa po úraze. Každý potrebuje mať poistené malé i veľké úrazy, pretože každý je denne vystavený mnohým rizikám. Práve pre to je tu pripoistenie trvalých následkov s poistným plnením už od 1 % telesného poškodenia, vysokým počtom krytých diagnóz (viac ako 400 a zároveň aplikovanie tzv. pripodobnenia úrazov) a s progresívnym plnením až do výšky 800 % z poistnej sumy.

Poistná udalosť

Úraz dieťaťa zanechávajúci trvalé následky (t. j. stav označený lekárom ako trvalý), ak sú trvalé následky príslušným lekárom diagnostikované do 3 rokov od úrazu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti (ako je toto percento uvedené v prílohe osobitných poistných podmienok pre jednotlivé trvalé následky) zodpovedajúce rozsahu trvalých následkov úrazu. V prípade trvalých následkov úrazu dieťaťa v tvári (podľa prílohy osobitných poistných podmienok), získava dieťa automaticky navyše aj tzv. "detské plnenie" trvalých následkov úrazu v tvári. V prípade poistnej udalosti, ktorá nastane v období od 1.7. - 31.8. a od 23.12. - 6.1., vyplatí poisťovateľ dvojnásobné poistné plnenie.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP