Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením (STN2)

Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením poskytuje finančnú pomoc v prípade trvalého poškodenia zdravia dieťaťa po úraze. Každý potrebuje mať poistené malé i veľké úrazy, pretože každý je denne vystavený mnohým rizikám. Pre to je tu práve pripoistenie trvalých následkov s poistným plnením od 1 % poistnej sumy, vysokým počtom diagnóz (400 +) s progresívnym plnením až do 400 % poistnej sumy.

Poistná udalosť

Úraz dieťaťa zanechávajúci trvalé následky (t.j. stav označený lekárom ako trvalý), ak sú trvalé následky príslušným lekárom diagnostikované do 3 rokov od úrazu.

Poistné plnenie

Poistné plnenie vo výške príslušného percenta z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti (ako je toto percento uvedené v prílohe osobitnýh poistných podmienok pre jednotlivé typy trvalých následkov) vynásobenej tzv. koeficientom progresie v závislosti na rozsahu trvalých následkov. V prípade trvalých následkov úrazu dieťaťa v tvári (podľa prílohy osobitných poistných podmienok), získava dieťa automaticky navyše aj tzv. "detské plnenie" trvalých následkov úrazu v tvári.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP