Pripoistenie pre prípad vybraných chorôb dieťaťa (SDN2)

Pripoistenie pre prípad vybraných chorôb dieťaťa poskytuje poistnú ochranu pre prípad viac ako 100 diagnóz.

Poistná udalosť

Diagnostikovanie choroby poisteného dieťaťa detským alebo odborným lekárom, ktorá je špecifikovaná v Osobitných poistných podmienkach tohto pripoistenia.

Poistné plnenie

Poisťovateľ vyplatí poistenému jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy uvedenej pre danú chorobu a dohodnutej kategórie podľa Tabuľky č. 1, ktorá je súčasťou Osobitných poistných podmienok pre toto pripoistenie.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP