Pripoistenie pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby (SDI2)

Pripoistenie pre prípad odkázanosti dieťaťa poskytuje poistnú ochranu pre prípad, ak dieťa nie je schopné z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu vykonávať zákonom stanovené činnosti a je zaradený do V. alebo VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby (v zmysle Prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách).

Poistná udalosť

V. alebo VI. stupeň odkázanosti dieťaťa na pomoci inej osoby. Odkázanosť poisteného dieťaťa musí byť poisťovateľovi doložená úradne overenou kópiou posudku príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia.

Poistné plnenie

Poistným plnením (pre V. aj VI.) je jednorazová výplata 100% poistnej sumy, ktorá je aktuálne platná ku dňu vzniku poistnej udalosti. Výplatou poistného plnenia pripoistenie zaniká ku koncu poistného obdobia.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP