Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa (SHO4)

Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa poskytuje poistnú ochranu deťom v prípade, že sú z dôvodu choroby alebo úrazu hospitalizované. Poistným plnením je možné znížiť si náklady spojené s liečbou dieťaťa, napríklad nadštandardnú liečbu, kvalitnejšie lieky, pomoc v domácnosti, ak jeden z rodičov robí sprievod dieťaťu v nemocničnom zariadení, prípadne pomoc pri úhrade poplatkov spojených so sprievodom rodiča v nemocničnom zariadení.

Poistná udalosť

Hospitalizácia dieťaťa z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a trvá minimálne 24 hodín nepretržite.

Poistné plnenie

Denná dávka za každý kalendárny deň hospitalizácie. Poistné plnenie je poskytnuté v prípade, ak hospitalizácia trvá nepretržite minimálne 24 hodín. Maximálne je vyplatené poistné plnenie za 365 dní. V prípade hospitalizácie, ktorá trvá nepretržite minimálne 10 dní, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospitalizácie z dôvodu tehotenstva (okrem pôrodu alebo umelého prerušenia tehotenstva), vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky. V prípade hospitalizácie z dôvodu pôrodu, ktorá trvá nepretržite minimálne 4 dni, vyplatí poisťovateľ dvojnásobok dennej dávky.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

 

Moje ŽP