Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa (SHO2)

Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa poskytuje poistnú ochranu deťom v prípade, že sú z dôvodu choroby alebo úrazu hospitalizované. Poistným plnením je možné znížiť si náklady spojené s liečbou dieťaťa, napríklad nadštandardnú liečbu, kvalitnejšie lieky, pomoc v domácnosti, ak jeden z rodičov robí sprievod dieťaťu v nemocničnom zariadení, prípadne pomoc pri úhrade poplatkov spojených so sprievodom rodiča v nemocničnom zariadení. 

Poistná udalosť

Hospitalizácia dieťaťa z dôvodu choroby alebo úrazu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná a trvá minimálne 24 hodín nepretržite.

Poistné plnenie

Dohodnutá denná dávka za každý deň hospitalizácie. Celkový počet dní hospitalizácie je určený počtom polnocí strávených v zdravotníckom zariadení. 

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP