Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa s progresiou a bolestným (SDL2)

Pripoistenie odškodného za dobu liečenia úrazu dieťaťa poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorá je určená na krytie nákladov spojených s liečbou závažných úrazov ako sú zlomeniny, poranenie nervových alebo zmyslových orgánov, popáleniny. Úraz, ktorý nie je presne definovaný v poistných podmienkach je možné na základe posúdenia lekára poisťovateľa pripodobniť. Pokiaľ v dôsledku úrazu dôjde ku komplikáciám pri liečbe, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach, vyplácame skutočný počet dní liečby. Pripoistenie poskytuje poistnú ochranu, tzv. bolestné aj na krytie nákladov spojených s liečbou menej závažných úrazov, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach.

Poistná udalosť

Liečenie telesného poškodenia následkom úrazu, ktoré je uvedené v Osobitných poistných podmienkach.

Poistné plnenie

Denná dávka vynásobená počtom dní za dobu liečenia úrazu, ktoré prislúchajú k danému úrazu. Poistné plnenie je vynásobené koeficientom progresie v závislosti od závažnosti úrazu. Úraz, ktorý si vyžaduje štandardizovanú liečbu dlhšie ako 90 dní sa násobí koeficientom 2, ak ide o úraz so štandardizovanou dobou liečby viac ako 170 dní, násobí sa koeficientom 3. V prípade hospitalizácie poisteného následkom úrazu do 24 hodín od úrazu na viac ako 24 hodín je navyše vyplácaná polovičná dávka, pričom prvý a posledný deň tvorí jednu dávku. V prípade menej vážnych úrazov sa vypláca poistná suma stanovená pre daný úraz v závislosti od zvolenej kategórie poistného plnenia, ktorú si určil poistený v poistnej zmluve.

Uvedené pripoistenia je možné uzavrieť k nasledovným produktom

Moje ŽP