Identifikácia a overenie identifikácie klienta

Na tejto stránke nájdete pravidlá týkajúce sa identifikácie a overenie identifikácie klienta, s ktorými sa môžete pri jednaní s nami bežne stretávať.

Z čoho tieto pravidlá vychádzajú?

Uvedené pravidlá vychádzajú:

 1. zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (ďalej len "zákon o poisťovníctve"), v zmysle kterého NN Životná poisťovňa, a. s. je povinná pri uzatváraní poistných zmlúv v životnom poistení požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Uzatvorenie poistných zmlúv so zachovaním anonymity klienta je NN Životná poisťovňa, a.s. povinná odmietnuť.
 2. zo zákona  297/2008 Z. z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "AML zákon").

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poisťovníctve a AML zákona  majú poisťovne povinnosť vykonať identifikáciu a overenie identifikácie klienta.

Kto je klient?

Za klienta sa v tomto prípade považuje osoba, ktorá je:

 1. zmluvnou stranou (klient - poistník),
 2. zúčastňuje sa na konania, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou (potenciálny klient),
 3. zastupuje zmluvnú stranu,
 4. oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu (oprávnená osoba). Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia musí byť dokončené najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba si uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia.

Čo je identifikácia a overenie identifikácie klienta?

Identifikácia je zistenie identifikačných údajov klienta.

Overenie identifikácie je overenie identifikačných údajov v doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti (t.j. tvárou v tvár).

Kedy overenie identifikácie prebieha?

Overenie identifikácia prebieha najmä:

 • v rámci procesu uzatvárania poistnej zmluvy,
 • vždy pred výplatou finančných prostriedkov 1 000 EUR alebo viac,
 • poisťovňa overí identifikáciu osoby, ktorá má nárok na plnenie zo životného poistenia najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia,
 • v ďalších prípadoch stanovených zákonom o AML.

Finančné prostriedky vo výške 1 000 Eur alebo viac  nesmú byť vyplatené, ak nebolo vykonané overenie identifikácie klienta.

Ktoré identifikačné údaje máme povinnosť zisťovať, zaznamenávať a overovať?

Pri identifikácii a overení identifikácie fyzickej osoby:

 • Zisťujeme nasledovné identifikačné údaje: meno, priezvisko,  rodné  číslo alebo dátumu narodenia, adresu trvalého pobytu  alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a čísla dokladu totožnosti.
 • Vykonáme overenie identifikácie – t.j. overenie identifikačných údajov v doklade totožnosti, ak sú tam uvedené a  overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.
 • Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

Pri identifikácii  a overení identifikácie fyzickej osoby podnikateľa:

 • Zisťujeme  identifikačné údaje  pre fyzickú osobu  (ako je uvedené vyššie)  a  aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
 • Vykonáme overenie identifikačných údajov  fyzickej osoby a aj overenie identifikačných údajov  na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

Pri identifikácii a overení identifikácie právnickej osoby:

 • Zisťujeme identifikačné údaje právnickej osoby: názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra, alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.
 • Vykonáme  overenie identifikačných údajov právnickej osoby na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu identifikačných údajov za jej fyzickej prítomnosti a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

V prípade, že za klienta – fyzickú osobu- koná iná osoba na základe plnej moci:

 • Zistenia identifikačných údajov osoby, ktorá je zastúpená na základe plnej moci  a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu identifikačných údajov.
 • Vykonáme  overenie identifikačných údajov osoby,  ktorá je zastúpená na základe  splnomocnenia, na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu identifikačných údajov  v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

V prípade maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti:

 • Vykonáme zistenia identifikačných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu.
 • Vykonáme overenie  identifikačných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu z dokladu totožnosti zákonného zástupcu za jeho fyzickej prítomnosti. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp.  dokumente.

Ako sa získavajú identifikačné údaje?

Identifikačné údaje je možné získať kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním (opísaním).

Kto je oprávnený vykonať overenie identifikácie klienta?

Overenie identifikácie môže vykonať:

 1. finančný agent na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní
 2. úradne overený podpis (notár, matrika, obecný úrad – upozorňujeme, že táto služba je spoplatnená)
 3. zamestnanci.

Politicky exponovaná osoba

V zmysle zákona AML sme povinní zisťovať, či klient je politicky exponovanou osobou alebo či má k takej osobe určitý vzťah. U klienta – politicky exponovanej osoby (podľa zákona o AML) zisťujeme, aký je jeho zdroj majetku.

Čo zahŕňa starostlivosť o klienta?

Starostlivosť o klienta okrem overenia identifikácie zahŕňa aj:

 • získanie informácií o účele  a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
 • zisťovanie skutočného majiteľa, pokiaľ je klientom právnická osoba,
 • získanie informácií potrebných pre vykonanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, vrátane preskúmania obchodov vykonávaných v priebehu daného vzťahu za účelom zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s tým, čo vieme o klientovi, jeho podnikateľskom a rizikovom profile,
 • preskúmanie zdrojov finančných prostriedkov.

Klienta môžeme požiadať o predloženie príslušných dokladov, ktoré sú pre vykonanie kontroly nevyhnutné.

Klienta sa napr. môžeme spýtať na pôvod finančných prostriedkov použitých pre konkrétnu finančnú transakciu a tiež kto je skutočný majiteľ (aj ovládajúca osoba) u klienta právnickej osoby.

Sme oprávnení z predložených dokumentov robiť kópie a spracovávať informácie k naplneniu účelu AML zákona. Klient je povinný nám poskytnúť informácie, ktoré sú pre vykonanie kontroly nevyhnutné.

Ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť pri napĺňaní požiadaviek AML zákona.

Moje ŽP

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014