Identifikácia a overenie identifikácie klienta

Na tejto stránke nájdete pravidlá týkajúce sa identifikácie a overenie identifikácie klienta.

Z čoho tieto pravidlá vychádzajú?

Uvedené pravidlá vychádzajú:

 1. zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poisťovníctve"),
 2. zo zákona  297/2008 Z. z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len "AML zákon").

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poisťovníctve a AML zákona  majú poisťovne povinnosť vykonať identifikáciu a overenie identifikácie klienta.
V zmysle zákona o poisťovníctve je poisťovňa povinná pri uzatváraní poistných zmlúv v životnom poistení požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť.

Kto je klient?

Za klienta sa v zmysle AML zákona považuje osoba, ktorá :

 1. je zmluvnou stranou poistnej zmluvy,
 2. sa zúčastňuje predzmluvného rokovania, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou (potenciálny klient),
 3. zastupuje zmluvnú stranu,
 4. je oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu (oprávnená osoba).

Čo je identifikácia a overenie identifikácie klienta?

Identifikácia je zistenie identifikačných údajov klienta v zmysle AML zákona a zákona o poisťovníctve.
Overenie identifikácie je overenie identifikačných údajov v doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti v jej fyzickej prítomnosti.

Čo zahŕňa starostlivosť o klienta v zmysle AML zákona?

Starostlivosť o klienta zahŕňa najmä:

 • získanie informácií o účele  a plánovanej povahe poistenia alebo poistného vzťahu,
 • zisťovanie konečného užívateľa výhod v prípade, že je klientom právnická osoba,
 • získanie informácií potrebných pre vykonanie priebežného monitorovania poistného vzťahu, vrátane preskúmania zmien vykonávaných v priebehu daného poistného vzťahu,
 • preskúmanie pôvodu finančných prostriedkov.

Klienta môžeme požiadať o predloženie príslušných dokladov, ktoré sú pre vykonanie starostlivosti o klienta nevyhnutné.

Sme oprávnení z predložených dokumentov robiť kópie a spracovávať informácie k naplneniu účelu AML zákona. Klient je povinný nám poskytnúť informácie, ktoré sú pre vykonanie starostlivosti o klienta nevyhnutné.

Politicky exponovaná osoba

V zmysle AML zákona je poisťovňa povinná zisťovať, či je klient politicky exponovanou osobou alebo či má k takej osobe určitý vzťah. U klienta – politicky exponovanej osoby (podľa AML zákona) zisťujeme, aký je pôvod jeho majetku. Politicky exponovanou osobou sa podľa AML zákona a interných pravidiel poisťovne rozumie osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

Politicky exponovanou osobou je v zmysle AML zákona aj fyzická osoba, ktorou je:

 • manžel, manželka (osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka), dieťa, zať, nevesta (osoba, ktorá má rovnaké postavenie ako zať, nevesta), rodič osoby ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia;
 • fyzická osoba, o ktorej je známe, že:
 • je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia,
 • podniká s osobou, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia,
 • je konečným užívateľom výhod klienta, ktorý bol zriadený v prospech  osoby, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

 

Moje ŽP