Identifikácia a overenie identifikácie klienta

Na tejto stránke nájdete pravidlá týkajúce sa identifikácie a overenie identifikácie klienta, s ktorými sa môžete pri jednaní s nami bežne stretávať.

Z čoho tieto pravidlá vychádzajú?

Uvedené pravidlá vychádzajú:

 1. zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (ďalej len "zákon o poisťovníctve"), v zmysle kterého NN Životná poisťovňa, a. s. je povinná pri uzatváraní poistných zmlúv v životnom poistení požadovať preukázanie totožnosti klienta a klient je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Uzatvorenie poistných zmlúv so zachovaním anonymity klienta je NN Životná poisťovňa, a.s. povinná odmietnuť.
 2. zo zákona  297/2008 Z. z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "AML zákon").

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poisťovníctve a AML zákona  majú poisťovne povinnosť vykonať identifikáciu a overenie identifikácie klienta.

Kto je klient?

Za klienta sa v tomto prípade považuje osoba, ktorá je:

 1. zmluvnou stranou (klient - poistník),
 2. zúčastňuje sa na konania, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou (potenciálny klient),
 3. zastupuje zmluvnú stranu,
 4. oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu (oprávnená osoba). Overenie identifikácie osoby, ktorá je oprávnená prevziať plnenie zo životného poistenia musí byť dokončené najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba si uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia.

Čo je identifikácia a overenie identifikácie klienta?

Identifikácia je zistenie identifikačných údajov klienta.

Overenie identifikácie je overenie identifikačných údajov v doklade totožnosti a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti (t.j. tvárou v tvár).

Kedy overenie identifikácie prebieha?

Overenie identifikácia prebieha najmä:

 • v rámci procesu uzatvárania poistnej zmluvy,
 • vždy pred výplatou finančných prostriedkov 1 000 EUR alebo viac,
 • poisťovňa overí identifikáciu osoby, ktorá má nárok na plnenie zo životného poistenia najneskôr v dobe, keď oprávnená osoba uplatní práva, ktoré jej prináležia zo životného poistenia alebo počas vyplatenia poistného plnenia,
 • v ďalších prípadoch stanovených zákonom o AML.

Finančné prostriedky vo výške 1 000 Eur alebo viac  nesmú byť vyplatené, ak nebolo vykonané overenie identifikácie klienta.

Ktoré identifikačné údaje máme povinnosť zisťovať, zaznamenávať a overovať?

Pri identifikácii a overení identifikácie fyzickej osoby:

 • Zisťujeme nasledovné identifikačné údaje: meno, priezvisko,  rodné  číslo alebo dátumu narodenia, adresu trvalého pobytu  alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a čísla dokladu totožnosti.
 • Vykonáme overenie identifikácie – t.j. overenie identifikačných údajov v doklade totožnosti, ak sú tam uvedené a  overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.
 • Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

Pri identifikácii  a overení identifikácie fyzickej osoby podnikateľa:

 • Zisťujeme  identifikačné údaje  pre fyzickú osobu  (ako je uvedené vyššie)  a  aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.
 • Vykonáme overenie identifikačných údajov  fyzickej osoby a aj overenie identifikačných údajov  na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.

Pri identifikácii a overení identifikácie právnickej osoby:

 • Zisťujeme identifikačné údaje právnickej osoby: názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra, alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.
 • Vykonáme  overenie identifikačných údajov právnickej osoby na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu identifikačných údajov za jej fyzickej prítomnosti a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

V prípade, že za klienta – fyzickú osobu- koná iná osoba na základe plnej moci:

 • Zistenia identifikačných údajov osoby, ktorá je zastúpená na základe plnej moci  a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu identifikačných údajov.
 • Vykonáme  overenie identifikačných údajov osoby,  ktorá je zastúpená na základe  splnomocnenia, na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu identifikačných údajov  v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp. dokumente.

V prípade maloletého, ktorý nemá doklad totožnosti:

 • Vykonáme zistenia identifikačných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu.
 • Vykonáme overenie  identifikačných údajov maloletého a jeho zákonného zástupcu z dokladu totožnosti zákonného zástupcu za jeho fyzickej prítomnosti. Osoba vykonávajúca identifikáciu a overenie identifikácie túto skutočnosť potvrdí na príslušnom formulári resp.  dokumente.

Ako sa získavajú identifikačné údaje?

Identifikačné údaje je možné získať kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním (opísaním).

Kto je oprávnený vykonať overenie identifikácie klienta?

Overenie identifikácie môže vykonať:

 1. finančný agent na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní
 2. úradne overený podpis (notár, matrika, obecný úrad – upozorňujeme, že táto služba je spoplatnená)
 3. zamestnanci.

Politicky exponovaná osoba

V zmysle zákona AML sme povinní zisťovať, či klient je politicky exponovanou osobou alebo či má k takej osobe určitý vzťah. U klienta – politicky exponovanej osoby (podľa zákona o AML) zisťujeme, aký je jeho zdroj majetku.

Čo zahŕňa starostlivosť o klienta?

Starostlivosť o klienta okrem overenia identifikácie zahŕňa aj:

 • získanie informácií o účele  a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
 • zisťovanie skutočného majiteľa, pokiaľ je klientom právnická osoba,
 • získanie informácií potrebných pre vykonanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, vrátane preskúmania obchodov vykonávaných v priebehu daného vzťahu za účelom zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s tým, čo vieme o klientovi, jeho podnikateľskom a rizikovom profile,
 • preskúmanie zdrojov finančných prostriedkov.

Klienta môžeme požiadať o predloženie príslušných dokladov, ktoré sú pre vykonanie kontroly nevyhnutné.

Klienta sa napr. môžeme spýtať na pôvod finančných prostriedkov použitých pre konkrétnu finančnú transakciu a tiež kto je skutočný majiteľ (aj ovládajúca osoba) u klienta právnickej osoby.

Sme oprávnení z predložených dokumentov robiť kópie a spracovávať informácie k naplneniu účelu AML zákona. Klient je povinný nám poskytnúť informácie, ktoré sú pre vykonanie kontroly nevyhnutné.

Ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť pri napĺňaní požiadaviek AML zákona.

Moje ŽP