NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Ak má zmluva 8-miestne číslo xxxxxxxx poistnú udalosť môžete nahlásiť:

1. V prípade choroby alebo úrazu

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (pre klienta):

Cez aplikáciu Online hlásenie poistnej udalosti (s asistenciou agenta):

Prostredníctvom editovateľného formulára vypísaného v počítači:

Formuláre sú vo formáte PDF - na ich vypísanie je potrebný Adobe, ak ho nemáte v počítači - stiahnite si ho tu- Adobe Acrobat Reader. Následne ich vytlačte, podpíšte a spolu s potrebnými prílohami a potvrdenou identifikáciou doručte:

  • poštou na adresu NN Životná poisťovňa, Likvidácia poistných udalostí, Jesenského 4/C, Bratislava, 811 02 alebo
  • e-mailom do schránky   (skeny vo formáte pdf) alebo
  • prostredníctvom finančného agenta.

Zoznam potrebných Príloh je uvedený vo formulári; vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, spoľahnite sa, že vás budeme kontaktovať v prípade, ak budeme čokoľvek potrebovať k správnemu posúdeniu poistného plnenia. 

Oznámenie poistnej udalosti úmrtia alebo choroby

* Úmrtie * Oslobodenie od platenia poistného - z dôvodu ochorenia * Kritické choroby * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti následkom úrazu

* Úraz * Trvalé následky úrazu * Úmrtie následkom úrazu * Oslobodenie od platenia poistného z dôvodu úrazu * Invalidný dôchodok následkom úrazu * Hospitalizácia a pracovná neschopnosť následkom úrazu * Nesebestačnosť

Oznámenie poistnej udalosti – Doklad o pracovnej neschopnosti

* Pracovná neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby * Pozor! Uporozňujeme na dôležitosť nahlásenia poistnej udalosti písomne ihneď po vzniku pracovnej neschopnosti!

Oznámenie poistnej udalosti – potvrdenie o hospitalizácii

* Hospitalizácia z dôvodu choroby

Príloha k oznámeniu poistnej udalosti (ďalšia oprávnená osoba)

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF- Strata zamestnania

* Oslobodenie od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Oznámenie poistnej udalosti CARDIF - Pracovná neschopnosť poisteného

* Pracovná neschopnosť
Oznámenie poistnej udalosti Cardif z pripoistenia “Oslobodenia od platenia poistného v prípade pracovnej neschopnosti a straty zamestnania”, prosím, zasielajte priamo na adresu spolupoisťovateľa: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, „Lekárska správa“ a formulár „Oznámenie poistnej udalosti“ musia byť potvrdené pečiatkou a podpisom lekára.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia (Na prípadné otázky vám ochotne odpovie váš finančný agent prípadne Klientske centrum NN.)

 

 2. V prípade úmrtia poisteného

V prípade, ak nastalo úmrtie poistenej osoby, oprávnená osoba (určená v zmluve, alebo na základe dedičského konania) nám zasiela vyplnené a podpísané tlačivo.
Oznámenie poistnej udalosti úmrtia alebo choroby

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia (Na prípadné otázky vám ochotne odpovie váš finančný agent prípadne Klientske centrum NN.)

 

3. V prípade dožitia sa konca poistnej doby

Pri nahlásení dožitia sa konca poistenia (nie výpoveď poistnej zmluvy) je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

  • Osvedčenie o totožnosti overené notárom alebo matrikou podľa pravidiel overovania identifikácie.

Pravidlá pre výplatu poistného plnenia (Na prípadné otázky vám ochotne odpovie váš finančný agent prípadne Klientske centrum NN.)

Moje ŽP