Návod ako postupovať

Ponúkame vám stručný prehľad ako postupovať pri poistnej udalosti tak, aby mohlo dôjsť k výplate poistného plnenia čo možno v najkratšom čase.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Prvým krokom je vyplnenie formulára ,,Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý nájdete TU, alebo vám ho poskytne váš finančný agent, ktorý vám pomôže aj s jeho vyplnením. Ak sa rozhodnete vyplniť formulár bez pomoci finančného agenta, je potrebné, aby ste ho po vyplnení vytlačili, podpísali a poslali poštou na adresu NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava, alebo naskenovaný a podpísaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu , prípadne odovzdať svojmu finančnému agentovi. Nezabudnite uviesť číslo vašej poistnej zmluvy. Vo chvíli, keď formulár prijmeme a zaregistrujeme, budeme vás o tomto informovať SMS správou alebo e-mailom, a to v prípade, ak uvediete vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Ďalšou možnosťou je nahlásiť poistnú udalosť Online cez Servisný portál Moja NN.

Čo budete potrebovať k riešeniu poistnej udalosti?

Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti. Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred.

Oznámenie poistnej udalosti musí byť potvrdené vaším ošetrujúcim lekárom, ďalej je potrebné pripojiť príslušné kópie lekárskej dokumentácie. Ak nie je Oznámenie poistnej udalosti potvrdené lekárom, kópie musia byť overené vaším finančným agentom.

Potrebné dokumenty k poistným udalostiam

Hospitalizácia

 • prepúšťacia správa z nemocnice

Úraz/Trvalé následky úrazu

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

Doba nevyhnutného liečenia

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

Úmrtie

 • úmrtný list
 • list o prehliadke mŕtveho

Pracovná neschopnosť

 • aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti  overená finančným agentom.

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o termínoch (podľa uzavretých pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúci kopia lekárske správy s pečiatkou lekára.

Ako postupovať, keď sa poistná udalosť stala v zahraničí?

K poistným udalostiam, ktoré sa stali v zahraničí je potrebné doložiť originál oficiálneho prekladu priložených dokumentov potvrdený pečiatkou prekladateľa (okrem anglického a  nemeckého jazyka).

V prípade úmrtia v zahraničí je vždy potrebné doložiť úmrtný list vydaný na území Slovenskej republiky.

Ako sa postupuje v prípade poistnej udalosti poisteného neplnoletého dieťaťa?

Informácie týkajúce sa vyšetrovania poistnej udalosti budú adresované na zákonného zástupcu dieťaťa, vrátane poistného plnenia.

V prípade, že poistené dieťa dosiahne plnoletosť, všetky informácie a poistné plnenie budú adresované na plnoleté dieťa.

Čo sa deje s mojím Oznámením poistnej udalosti?

Likvidátor poisťovne, ktorému je Vaša poistná udalosť pridelená na vyriešenie, prevezme Oznámenie poistnej udalosti a následne je najskôr povinný skontrolovať, či boli doložené všetky potrebné dokumenty (v niektorých prípadoch sa musí vykonať hlbšie šetrenie poistnej udalosti, napr. s vysokou poistnou sumou, autonehoda, atď.). Pokiaľ je potrebné doložiť ďalšie dokumenty, likvidátor si vyžiada príslušné dokumenty od kompetentných osôb a inštitúcií (napr. od ošetrujúceho lekára), prípadne Vás bude kontaktovať telefonicky, listom alebo e-mailom.

Zákon stanovuje poistníkovi a poistenému povinnosť uviesť pravdivé vysvetlenie vzniku a rozsahu následkov poistnej udalosti a postupovať spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. Poisťovni zákon určuje právo zisťovať zdravotný stav klienta na základe zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára.

Ak nám nebudú doručené všetky potrebné dokumenty do 9-tich týždňov od prijatia poistnej udalosti (zákonom stanovená lehota), informuje likvidátor klienta o dôvodoch, pre ktoré nemohlo byť ukončené šetrenie poistnej udalosti.

Ako sa vypláca poistné plnenie?

Keď sú všetky dokumenty a formuláre riadne vyplnené a doložené, prebehne samotné posúdenie nároku na poistné plnenie a zvoleného spôsobu výplaty.

Pokiaľ má byť vyplatená suma v rozmedzí 2001 EUR až 10 000 EUR (vrátane), je možné vyplatiť finančné prostriedky na účet, z ktorého bolo platené poistné alebo poštovou poukážkou na meno a adresu klienta. V tomto prípade je potrebné overiť identifikáciu buď osobne prostredníctvom nášho finančného agenta alebo prostredníctvom notára/matriky. V prípade výplaty na iný účet alebo inej osobe je vyžadovaný úradne overený podpis.

Pokiaľ výplata presiahne sumu 10 000 EUR, požadujeme notársky overený podpis osoby, ktorá si nárokuje výplatu poistného plnenia.

Ako sa dozviem výsledok posúdenia poistnej udalosti?

Vyhodnotenie poistnej udalosti Vám zašleme:

 • listom
 • e-mailom (jeho kópia bude k dispozícii Vášmu finančnému agentovi, s ktorým môžete pohodlne vyriešiť prípadné nejasnosti
 • v prípade poistnej udalosti „Pracovná neschopnosť“ bude korešpondencia ohľadom čiastočného plnenia zasielaná e-mailom, preto Vás prosíme o uvedenie e-mailovej adresy na dokument ,,Doklad o pracovnej neschopnosti“.

Pre rýchlejšiu komunikáciu

Prosíme Vás, aby ste na ,,Oznámenie poistnej udalosti „ vždy doplnili e-mailovú adresu a telefónne číslo do príslušných položiek. Významne sa zjednoduší komunikácia medzi Vami a našou spoločnosťou. Po vybavení Vašej poistnej udalosti dostanete okamžitú odpoveď na Váš e-mail.

Moje ŽP