Otázky a odpovede

FAQ

Ako mám postupovať v prípade poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste čo najskôr online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti. Na nižšie uvedených linkoch si vyberte svoje životné poistenie a postupujte podľa návodu na stránkach.

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon životnej poisťovni

Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxx

Do kedy je možné nahlásiť poistnú udalosť? Aká je lehota spracovania poistnej udalosti a lehota na odpoveď na odvolanie?

Nahlásenie poistnej udalosti vám odporúčame vykonať čo najskôr a okrem písomného alebo online dokumentu hlásenia poistnej udalosti je potrebné predložiť lekárske správy o priebehu liečby a prípadne ďalšie dokumenty. V priemere ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov. Výplatu prostriedkov realizujeme do 24 hodín od ukončenia likvidácie poistnej udalosti. Ak nesúhlasíte s výsledkom šetrenia poistnej udalosti, môžete poisťovňu kontaktovať a požiadať o prešetrenie/odvolanie sa. Takéto odvolanie vybavíme bezodkladne, opätovne posúdime vašu poistnú udalosť,  štandardne to trvá do 30 dní.

Čo všetko potrebujem doložiť k hláseniu poistnej udalosti?

Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti.

Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred.

K Oznámeniu poistnej udalosti je potrebné pripojiť príslušné kópie lekárskej dokumentácie:

Hospitalizácia

 • prepúšťacia správa z nemocnice

Úraz/Trvalé následky úrazu

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

Doba nevyhnutného liečenia

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

Úmrtie

 • úmrtný list
 • list o prehliadke mŕtveho
 • záverečná správa z nemocnice alebo iného zariadenia, kde došlo k úmrtiu

Pracovná neschopnosť

 • aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (vydáva ošetrujúci lekár)
 • potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenského (nemocenskej dávky) počas práceneschopnosti (vzťahuje sa na produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni)

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o termínoch (podľa uzavretých pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúci kopia lekárske správy s pečiatkou lekára.

Všetky informácie nájdete v časti Návod ako postupovať.

Čo sa deje, ak poisťovňa pre overenie poistnej udalosti kontaktuje lekára?

Ak poisťovňa potrebuje informácie o postupe liečby, alebo iný záznam z lekárskej dokumentácie klienta, kontaktuje ošetrujúceho lekára. Ak lekár nereaguje promptne, môže sa šetrenie predĺžiť.  V tom prípade poisťovňa informuje aj klienta o tom, že oslovila lekára.  Klient tak môže poisťovni dodať požadovaný dokument aj sám, ak ho mák dispozícii a urýchli tým šetrenie poistnej udalosti..

V akom stave je moja nahlásená poistná udalosť?

Aktuálny stav riešenia poistnej udalosti získate na Klientskej linke 0850 1234 66 alebo mailom na klient@nn.sk alebo sa prosím obráťte na svojho agenta.

Poisťovňa vás priebežne informujeme písomne, prípadne telefonicky. Výsledok šetrenia poistnej udalosti zasielame poistenej osobe písomne. Štandardne ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov.

Kde získam kontakt na NN poradcu, aby mi pomohol vybaviť poistnú udalosť?

Kontakt na vášho poradcu získate cez Klientsku linku/servisný portál alebo nájdete v zmluvnej dokumentácii (NN zasiela informácie o finančnom agentovi / NN poradcovi aj v predvýročných poistkách).

Aké sú dôvody neplnenia poistného plnenia?

Pri poistnej udalosti postupujeme podľa poistných podmienok uzatvorenie poistnej zmluvy. Poisťovňa nehľadá dôvody na neplnenie poistnej udalosti, dôležitá je spokojnosť našich klientov. Ak je poistná udalosť zamietnutá, najčastejšie dôvody sú, že klient nemá na zmluve dohodnuté príslušné krytie Napr. Klient je práceneschopný, ale na zmluve nemá uzatvorené doplnkové poistenie PN, alebo sa poistná udalosť/diagnóza nenachádza v tabuľke náhrad, ktorá je uvedená v poistnej zmluve (niektoré doplnkové poistenie majú v poistných podmienkach uvedený zoznam diagnóz/poškodení zdravia, na ktoré je dohodnutá poistná ochrana).

Ako pošlem platbu na životné poistenie (platobné údaje)?

 

Pri uhrádzaní platieb poistného za životné poistenie používajte, prosím, vždy číslo účtu a identifikačné údaje, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve. Detaily k vami vybranému životnému poisteniu nájdete na podstránke Bankové spojenie.

Ako si vyberiem finančné prostriedky zo zmluvy?

Možnosť výberu závisí od vášho typu produktu životného poistenia. Niektoré produkty umožňujú čiastočný odkup (hlavne produkt investičného životného poistenia alebo produkty s možnosťou vkladať mimoriadne poistné do fondov).

Opätovne vám stačí vypísať jednoduchú žiadosť (všetky tlačivá sú k dispozícií v časti Súbory na stiahnutie) ale odporúčame vám kontaktovať Klientsku linku alebo agenta ohľadom bližších informácií, nakoľko každá žiadosť musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti (identifikácia, overenie identifikácie, atď.), takto viete urýchliť celý proces spracovania žiadosti. 

Ako ukončím zmluvu životného poistenia?

Ukončenie zmluvy spravíte  vypísaním jednoduchej písomnej žiadosti, ale odporúčame vám konzultovať ju s vašim finančným agentom (prípadne Klientskou linkou) s ohľadom na prípadnú výšku odkupnej hodnoty, nakoľko sa pri určitých situáciách vyžaduje identifikácia a overenie identifikácie požadovaným spôsobom. Detailné údaje nájdete v časti Výplata poistného plnenia.

 

Moje ŽP