Zmiešaný fond Plus

Investuje do dlhopisov a akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR a USD. Investície denominované v USD môžu byť zabezpečené voči menovému riziku.Zloženie majetku fondu: 1. 50% fond kolektívneho investovania, ktorý investuje do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v EUR prostredníctvom NN (L) International Slovak Bond . 2. Jedna tretina z 50% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, prostredníctvom NN (L) International Viségrad Equity denominovaného v EUR. Maximálne 10% majetku NN (L) International Viségrad Equity môže investovať do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Jedna tretina z 50% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách členských štátov Európskej menovej únie (EMU), prostredníctvom NN (L) Euro Equity  denominovaného v EUR. Jedna tretina z 50% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách v USA prostredníctvom NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity  fondu denominovaného v USD.

Dátum uvedenia 11. 3. 2008.

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP