Zmiešaný fond II

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart a investuje do dlhopisov a akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR a USD. Investície denominované v USD môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Zmiešaný fond II investuje finančné prostriedky primárne do diverzifikovaného portfólia dlhopisov emitovaných vládou Slovenskej republiky, mestami, obcami a podnikmi, a zároveň do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v krajinách strednej a východnej Európy, ako aj v rámci regiónu eurozóny a v USA.

Podkladovými aktívami Fondu sú: 75% podielový fond NN (L) International Slovak Bond (ISIN: LU1104525511) denominovaný v EUR,  1/3 z 25% podielový fond NN (L) International Viségrad Equity (ISIN: LU1086912554) denominovaný v EUR, 1/3 z 25% podielový fond NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066) denominovaný v EUR, a  1/3 z 25% podielový fond NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843) denominovaný v USD. Tieto podielové fondy spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 11.3.2008

Rizikový profil fondu: 2
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov  

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP