Zmiešaný fond II

Investuje do dlhopisov a akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR a USD. Investície denominované v USD môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Zloženie majetku fondu: 1. 75% - fond kolektívneho investovania, ktorý investuje do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v EUR prostredníctvom NN (L) International Slovak Bond 2. Jedna tretina z 25% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku prostredníctvom NN (L) International Viségrad Equity  denominovaného v EUR. Maximálne 10% majetku NN Višegrádskeho akciového fondu môže byť investovaných do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Jedna tretina z 25% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách členských štátov Európskej menovej únie (EMU) prostredníctvom NN (L) Euro Equity denominovaného v EUR. Jedna tretina z 25% - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách v USA prostredníctvom NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity fondu denominovaného v USD.

Dátum uvedenia 11. 3. 2008.

Rizikový profil fondu – 4. Minimálny odporúčaný investičný horizont 3-5 rokov.

Moje ŽP