Zmiešaný akciový fond

Fond investuje do akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR. Zloženie majetku fondu: 1. 40% investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10% čistých aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v ktorejkoľvek európskej krajine, ktorá vyvíja činnosť vo finančnom sektore. Predovšetkým sú to spoločnosti, ktoré vyvíjajú podnikateľské aktivity v nasledujúcich oblastiach: banky, spotrebiteľské financie, investičné bankovníctvo a maklérstvo, správa aktív a poisťovníctvo. 2. 30% investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10% čistých aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami založenými, kótovanými alebo obchodovanými v ktorejkoľvek európskej krajine, ktorá vyvíja činnosť v telekomunikačnom sektore. Explicitne zahŕňa spoločnosti ponúkajúce najmä pevné, bezdrôtové a mobilné telekomunikačné služby, ako aj optovláknové káblové siete a širokopásmové komunikačné služby. 3. 30 % investuje do diverzifikovaného portfólia akcií a ďalších prevoditeľných cenných papierov (opčných listov na prevoditeľné cenné papiere – maximálne do 10% čistých aktív podfondu – a konvertibilných dlhopisov) vydávaných spoločnosťami spájanými s „prestížnymi a luxusnými“ značkami s významnou pozíciou na medzinárodných trhoch. Dátum uvedenia 1. 9. 2009

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP