Zahraničný zmiešaný fond

Investuje prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN (L) Patrimonial Aggressive, ktorý je denominovaný v EUR. NN (L)  Patrimonial Aggressive fond investuje približne 25 % majetku do cenných papierov fondov kolektívneho investovania investujúcich do pevne úročených finančných nástrojov a približne 75% majetku do cenných papierov akciových fondov kolektívneho investovania. Cieľom fondu je poskytnúť dlhodobé zhodnotenie. Investície denominované v EUR môžu byť zabezpečené voči menovému riziku.

Dátum uvedenia: 15. 5. 2000.

Rizikový profil fondu – 5. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP