Zahraničný zmiešaný fond

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart. Fond investuje najmä do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s fixným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fixným ziskom). Na dosiahnutie investičných cieľov môžu byť použité okrem akciových fondov aj ďalšie finančné nástroje.

Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) Patrimonial Aggressive (ISIN: LU1087783426) vo výške 100%, ktorý je denominovaný v EUR. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 15.5.2000

Rizikový profil fondu: 3
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 5 rokov

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP