Renta fond Euromix

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart a primárne investuje do diverzifikovaného portfólia európskych dlhopisov denominovaných v EUR, predovšetkým do štátnych dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA alebo AA). Cieľom Fondu je na vytváranie výnosov aktívnou správou portfólia dlhopisov a nástrojov peňažného trhu investovaním minimálne 2/3 do dlhopisov a nástrojov peňažného trhu vydaných emitentmi so sídlom v štátoch Európskej únie. K týmto krajinám patria členské štáty Európskej únie (EÚ) a štáty, ktoré sa považujú za európske vzhľadom na zemepisnú polohu.

Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) Euromix Bond (ISIN: LU0555024123) vo výške 100%. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 1.9.2009

Rizikový profil fondu: 2
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 3 - 5 rokov

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP