Multifond

Multifond investuje 100 % prostriedkov do fondu NN (L) First Class Multi Asset. Ide o zmiešaný fond so stratégiou celkového výnosu, tzv. Total Return (fond bez zrovnávajúceho indexu). Jeho cieľom je prekonať výnos peňažného trhu (1 mesačný EURIBOR) o 3 % p.a. na doporučenom investičnom horizonte 5 rokov (pred odpočítaním poplatkov) a zároveň si udržať mierny rizikový profil s cielenou volatilitou 5 % p. a. (maximálne 10 % p.a.) Investuje do rôznych tried aktív, ako  sú štátne či korporátne dlhopisy, akcie, nemovitosti, meny či komodity s tým, že minimálne 50 % je vždy investovaných do relatívne bezpečných aktív, napríklad štátnych dlhopisov. Táto stratégia má veľkú voľnosť v pohybe prostriedkov medzi jednotlivými triedami aktív. V krajnom prípade, hlavne v období významných trhových turbulencií, môže byť pomer bezpečnej zložky navýšený až na 100 %. Fond je denominovaný v EUR a je zaistený voči menovému riziku.

Dátum uvedenia 17.4.2010.

Rizikový profil fondu – 4. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP