Fond svetových akcií II

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart a primárne investuje do akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR a USD. Investície denominované v USD môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Fond svetových akcií II investuje finančné prostriedky do akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, a ďalších krajinách strednej a východnej Európy (napr. Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, atď.), ako aj v rámci regiónu eurozóny a v USA.

Podkladovými aktívami Fondu sú z 1/3 podielový fond NN (L) International Viségrad Equity (ISIN: LU1086912554) denominovaný v EUR, z 1/3 podielový fond NN (L) Euro Equity (ISIN: LU0095084066) denominovaný v EUR, a z 1/3 podielový fond NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843) denominovaný v USD. Tieto podielové fondy spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 11.3.2008

Rizikový profil fondu: 3
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP