Fond svetových akcií II

Investuje do akcií prostredníctvom fondov kolektívneho investovania denominovaných v EUR a USD. Investície denominované v USD môžu byť zabezpečené voči menovému riziku. Zloženie majetku fondu: 1. Jedna tretina - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách cenných papierov v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. 2. Jedna tretina - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách členských štátov Európskej menovej únie (EMU) prostredníctvom NN (L) Euro Equity  denominovaného v EUR. 3. Jedna tretina - fond kolektívneho investovania zložený z akcií kótovaných na burzách v USA prostredníctvom NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity  denominovaného v USD.

Dátum uvedenia 11. 3. 2008.

Rizikový profil fondu – 6. Minimálny odporúčaný investičný horizont 5 rokov.

Moje ŽP