Fond stredoeurópskych akcií

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart. Fond investuje viac ako polovicu portfólia do akcií kótovaných a obchodovaných na Burze cenných papierov Praha alebo na inom regulovanom českom trhu. Zvyšná časť sa skladá z akcií kótovaných na burzách v Poľsku a Maďarsku, a v menšom rozsahu na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku. Cieľom Fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu.

Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) International Viségrad Equity (ISIN: LU1086912554) vo výške 100 %, ktorý je denominovaný v EUR. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 1.10.2004

Rizikový profil fondu: 4
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 5 a viac rokov

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP