Fond peňažných prostriedkov

Investuje do likvidných finančných nástrojov peňažného trhu a dlhopisov so splatnosťou do jedného roka prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN (L) Euro Liquidity, ktorý je denominovaný v EUR. Cieľom fondu je ponúkať čo najvyššie možné navýšenie hodnoty v súvislosti s krátkodobými úrokovými výnosmi za súčasného udržania stability hodnoty aktív investovaním do portfólia prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom a vysokou likviditou.

Dátum uvedenia: 1. 10. 2004

Rizikový profil fondu – 1. Minimálny odporúčaný investičný horizont 1 rok.

Moje ŽP