Fond peňažných prostriedkov

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart. Fond primárne investuje do všetkých typov nástrojov peňažného trhu a dlhopisov so splatnosťou do jedného roka, ktoré sú denominované v EUR. Cieľom Fondu je poskytovať investorom stabilné výnosy s nízkym rizikom.

Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) Euro Liquidity (ISIN: LU0555025104) vo výške 100%. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 1.10.2004

Rizikový profil fondu: 2
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 1 rok

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP