Fond dlhopisov

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart. Fond primárne investuje do diverzifikovaného portfólia dlhopisov emitovaných vládou Slovenskej republiky, mestami, obcami a podnikmi, ktoré sú denominované v EUR. Cieľom Fondu je realizovať dlhodobý rast kapitálu investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom. Dlhopisy, do ktorých Fond investuje by mali mať atraktívnu úrokovú sadzbu, pomerne nízke riziko zlyhania a mali by byť kótované na oficiálnej burze alebo regulovanom trhu.

Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) International Slovak Bond (ISIN: LU1104525511) vo výške 100%. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 18.6.1998

Rizikový profil fondu: 2
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 3 roky

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP