Fond dlhopisov

Investuje do dlhopisov vydaných Slovenskou republikou, mestami a podnikmi, ako i slovenskými pobočkami zahraničných spoločností prostredníctvom fondu kolektívneho investovania NN (L) International Slovak Bond, ktorý je denominovaný v EUR. Cieľom fondu je realizovať dlhodobý rast kapitálu investíciami do diverzifikovaného portfólia prevoditeľných cenných papierov s pevným výnosom, ktorých hodnota je vyjadrená v slovenských korunách.

Dátum uvedenia: 18. 6. 1998.

Rizikový profil fondu – 3. Minimálny odporúčaný investičný horizont 3-5 rokov.

Moje ŽP