Dividendový akciový fond

Fond tvorí investičnú zložku produktu investičného životného poistenia NN Smart a investuje primárne do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, s atraktívnym dividendovým výnosom (dividenda ako percentuálny podiel ceny akcie). Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov.
Podkladovým aktívom je podielový fond NN (L) Global High Dividend (ISIN: LU0191250504) vo výške 100%, ktorý je denominovaný v EUR. Tento podielový fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Dátum uvedenia: 1.1.2007

Rizikový profil fondu: 4
Minimálny odporúčaný investičný horizont: 5 rokov

Bližšie informácie k Fondu nájdete v Dokumente s kľúčovými informáciami.

Moje ŽP