Dynamická stratégia životného cyklu

Vek poisteného
0-14 15-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-75
Fond svetových akcií II 70% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%
Fond dlhopisov 30% 30% 35% 40% 45% 45% 45% 40% 40% 40% 35% 35%
Fond peňažného trhu 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 40% 45%

Upozornenie: pre zmluvy Investičného životného poistenia NN Smart uzavretých s dátumom podpisu po 1. 1. 2018 (vrátane) nie je možné investíciu alokovať do NN Stratégie životného cyklu.

Moje ŽP